FAQ Szukaj Użytkownicy Grupy Rejestracja Zaloguj Album Portal PFWK

Poprzedni temat «» Następny temat
uchwała Zarządu nr 106/2019
Autor Wiadomość
Piotr Spławski 
Stary Kaban

Posty: 3647
Skąd: Sochaczew
Wysłany: 2019-07-10, 09:18   uchwała Zarządu nr 106/2019

Uchwała Zarządu nr 106/2019
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 06 lipca 2019 roku

w sprawie : Regulamin finału MP w WK -PCM 2019

1. Zarząd PFWK postanawia:

Zatwierdzić regulamin finału MP w WK- PCM 2019

Regulamin Finału „Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym – Polish Carp Masters 2019”
Finał zostanie rozegrany w terminie 14 – 20 września 2019 roku na Zbiorniku „Pogoria III”
w Dąbrowie Górniczej.
1. Organizatorem Finału jest Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego.
2. Zawody odbędą się w formule tzw. “wywózki”, polegającej na możliwości korzystania ze środków pływających.
3. W zawodach mogą uczestniczyć drużyny zakwalifikowane i wpisane na listę startową, opublikowaną na stronach PFWK – www.karpiowemistrzostwa.pl oraz www.pfwk.pl, posiadające uregulowaną opłatę startową.
a) startujący mają obowiązek zapoznania się z regulaminem;
b) nieobecność całej drużyny podczas losowania powoduje przydzielenie jej stanowiska, wcześniej nie rozlosowanego;
4. W zawodach startują drużyny dwuosobowe, łowiąc na 4 wędki wyłącznie metodą gruntową przy użyciu tzw. „włosa”.
a) na jednej wędce może znajdować się wyłącznie jeden zestaw końcowy zakończony jednym hakiem.
5. Drużyna może korzystać z pomocy jednego Team Runnera.
a) każdy Team Runner jest zobowiązany do zarejestrowania się wraz z drużyną i wniesienia do dnia 10.09.2019 roku opłaty w wysokości 400 zł. Dane do przelewu:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BGŻ BNP PARIBAS S.A.
Numer konta: 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko pomocnika oraz imiona i nazwiska uczestników danej drużyny.

b) Team Runner zespołu może uczestniczyć w takich czynnościach jak:
rozbijanie obozowiska, namiotów, przygotowanie sprzętu, zanęt, podbieranie i wypinanie ryb, sondowanie łowiska, sterowanie pontonem podczas trwania całych zawodów, przygotowanie ryb do ważenia, sesji fotograficznych, filmowania;

6. W przypadku niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika łowiącego na dwie wędki.
7. W trakcie trwania zawodów dopuszcza się maksymalnie 4 markery na drużynę, tyczki (rurowe).
8. Zabrania się używania w jakiejkolwiek postaci żywych przynęt i zanęt zwierzęcych.
9. Obowiązuje całkowity zakaz nęcenia surową kukurydzą.
a) Obowiązuje dzienny limit dot. ilości zanęty wrzucanej do wody przez jednego zawodnika w postaci 10 kilogramów na dobę.
10. Markery i zestawy muszą znajdować się w obszarze należącym do danego stanowiska, jaki został ustanowiony przez organizatorów.
a) zarzucanie, wywożenie zestawów oraz nęcenie musi odbywać się w obrębie wyznaczonego stanowiska.
b) drużyny powinny w sposób polubowny rozstrzygać ewentualne spory dotyczące lokalizacji stanowisk
i markerów;
c) oficjalne protesty można składać u sędziego głównego po uiszczeniu wadium w wysokości 100,- zł. Jeżeli protest będzie nieuzasadniony wadium zostanie przekazane przez PFWK na cele charytatywne
o czym powiadomimy na stronie www.pfwk.pl;
d) przy interwencji sędziego jego rozstrzygnięcie jest ostateczne;

11. Oficjalne rozpoczęcie MPwWK-PCM 2019 odbędzie się w dniu 14 września o godz. 12.00.
a) od godziny 08.00 do 11.30 – rejestracja zawodników oraz pokazy firm sponsorskich, poczęstunek;
12. Rozpoczęcie zawodów odbędzie się w dniu 14 września o godz. 13.30.
a) od godziny 13:30 do 14:30 – dojazd na wylosowane stanowiska.
b) po wypakowaniu sprzętu, samochód należy odstawić na wyznaczony parking do godz. 16:30;
c) od godziny 14:30 do 17:30 – przygotowanie stanowisk, sondowanie łowiska, stawianie markerów,
z możliwością użycia środa pływającego - w tym czasie obowiązuje zakaz nęcenia oraz posiadania na pontonie gotowych do użycia zanęt.
d) od godziny 17:30 – rozpoczęcie łowienia;
e) zakończenie łowienia nastąpi 20 września 2019 roku o godzinie 09.00;
f) oficjalne zakończenie zawodów i rozdanie nagród odbędzie się o godzinie 12.00;
13. Klasyfikacja zawodów:
a) łączna masa 3 największych złowionych przez drużynę ryb (karp/amur);
b) przy tej samej masie ryb o klasyfikacji decyduje waga największej ryby;
c) big fish (karp/amur);
14. Do klasyfikacji liczą się następujące gatunki ryb:
a) karp od 3,00 kg;
b) amur od 3,00 kg;
15. Procedura zgłaszania złowionych ryb:
a) złowienie ryby z określeniem gatunku, należy natychmiast zgłosić sędziemu, sms-em lub telefonicznie na wskazany przez sędziów numer telefonu;
b) każda ryba ważona jest wagą dostarczoną przez sędziego wagowego, codziennie w godzinach 9:00 - 11:00 oraz 16:00 – 18:00. W przypadku amura oraz ryb powyżej 20 kg – do 1 godziny po zgłoszeniu;
c) każda drużyna ma obowiązek posiadać worek do ważenia ryb;
d) do momentu nadejścia sędziów, ryba niezwłocznie po holu powinna być przechowywana w wodzie,
w worku karpiowym;
e) w jednym worku, w tym samym czasie może znajdować się wyłącznie jedna ryba.
16. Oficjalnym dokumentem potwierdzającym złowienie ryby jest karta połowów udostępniana przez sędziego wagowego, w której zapisuje się:
a) nazwisko zawodnika, który złowił rybę;
b) gatunek ryby;
c) datę i godzinę połowu;
d) wagę połowu w gramach;
Zawodnik własnoręcznym podpisem na karcie połowu potwierdza zgodność danych.
17. Środki pływające:
a) dozwolone jest używanie środków pływających przy spełnieniu wymaganych założeń, wymienionych
w dalszej części regulaminu;
b) każdy środek pływający musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie, a przy pływaniu po zmroku oświetlenie środka pływającego musi być widoczne z brzegu, przez cały pobyt środka pływającego na powierzchni wody;
c) środków pływających można będzie używać tylko w obrębie swojego stanowiska, określonego
przez Komisję Sędziowską;
d) każda drużyna powinna posiadać swój zarejestrowany i oznakowany środek pływający oraz kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe;
e) brak kamizelki asekuracyjnej lub ratunkowej - będzie skutkowało całkowitym zakazem wypłynięcia pontonem;
f) maksymalna odległość na jaką będzie można wypływać oraz wywozić zestawy to 250 metrów od brzegu;
g) zabrania się poruszania środkami pływającymi poza obrębem swojego stanowiska.
h) Komisja sędziowska może w każdym momencie dokonać sprawdzenia środka pływającego oraz wymaganego oświetlania i kamizelek, a przypadku jakichkolwiek usterek/uchybień zawiesić możliwość jego użycia do momentu usunięcia usterki/uchybienia;
i) Sędziowie uprawnieni są ponadto do sprawdzenia wymaganej odległości środka pływającego oddalonego od swojego stanowiska przy użyciu urządzeń do tego przeznaczonych;
j) w sytuacji, w której sędzia stwierdzi możliwość nadużycia dot. odległości bądź budowy zestawu końcowego, może nakazać drużynie zwinięcie zestawu, w stosunku do którego stwierdzono podejrzenie nadużycia.
18.Holowanie ryb.
a) jedynie zawodnicy mogą holować ryby;
b) odhaczanie ryb może odbywać się jedynie na matach karpiowych lub kołyskach, a ich przetrzymywanie do momentu zważenia przez sędziego jest dozwolone jedynie w worku karpiowym.
c) w przypadku gdy holowana ryba wpłynie w obszar przynajmniej jednej z sąsiadujących drużyn naruszając jej zestaw lub marker, drużyna ta ma prawo zgłosić protest, który może skutkować
niezaliczeniem wyholowanej ryby u drużyny, której sytuacja dotyczy. Protest może być zgłoszony wyłącznie przed oficjalnym ważeniem i wpisaniem jej w kartę połowów;
d) ryba zacięta bezpośrednio przed sygnałem kończącym zawody musi zostać wyholowana po tym sygnale w czasie nie dłuższym niż 20 minut. Przekroczenie limitu czasu skutkuje nie zaliczeniem połowu;
19. Opuszczanie terenu zawodów przez zawodników może odbywać się jedynie za zgodą sędziego.
20. Po godz. 16:30 w dniu rozpoczęcia zawodów, zabrania się poruszania pojazdami, które muszą znajdować się na parkingu do końca trwania zawodów.
21. Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu .
22. W trakcie trwania zawodów na stanowiskach mogą przebywać jedynie uczestnicy finału oraz zarejestrowani pomocnicy. Zabrania się wstępu na stanowiska osobom nieupoważnionym.
23. W zawodach obowiązują trzy sygnały:
a) pierwszy – czas na dojazd do wylosowanego stanowiska, przygotowanie do zawodów – przygotowanie stanowisk, sondowanie, stawianie markerów;
b) drugi sygnał – rozpoczęcie zawodów – zarzucanie zestawów, łowienie, nęcenie;
c) trzeci sygnał – zakończenie zawodów – wyjęcie zestawów z wody;
24. Wszelkie spory powinny być niezwłocznie zgłaszane przez kapitana drużyny do Sędziego Głównego .
25. Protesty, po wpłaceniu wadium, rozpatruje Komisja Sędziowska Zawodów w skład której wchodzą Sędzia Główny i jeden Sędzia Sektorowy.
Podjęta przez nią decyzja jest ostateczna.
26. Nagrody w zawodach:
a) 1 – 3 miejsca w zawodach – medale, nagrody rzeczowe;
b) 1 miejsce w sektorze – Patery , nagrody rzeczowe;
c) dodatkowa nagroda za złowienie „Największej ryby”.
27. Kary porządkowe za złamanie regulaminu i niestosowne zachowanie
a) pouczenie;
b) pierwsze ostrzeżenie – żółta kartka. W przypadku otrzymania żółtej kartki na drużynę może zostać orzeczona dodatkowa kara w postaci czasowego wyłączenia z łowienia na okres od 2 do 12 godzin. Decyzję o czasowym wyłączeniu z łowienia podejmuje Komisja Sędziowska w zależności od popełnionego czynu;
c) drugie ostrzeżenie – dyskwalifikacja;
Zdyskwalifikowanym zawodnikom nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.
28. Organizatorzy mają prawo do zmiany regulaminu przed zawodami oraz zmiany terminu zawodów
z przyczyn od siebie niezależnych. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronach portalu informacyjnego PFWK.
29. Organizator zawodów nie odpowiada za sprzęt i ewentualne straty materialne.
a) Każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu pod klauzulą informującą, iż organizator zawodów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania zawodów oraz straty materialne;
b) Przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy MPwWK PCM 2019 zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i złożenia własnoręcznego podpisu celem akceptacji zawartych w nim przepisów.
W przypadku braku podpisu, zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu w zawodach;
30. W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń, organizatorzy mogą: zawiesić możliwość korzystania ze środków pływających, przerwać, a nawet wcześniej zakończyć zawody. W przypadku wcześniejszego zakończenia zawodów klasyfikacja generalna liczona będzie według stanu na momencie przerwania imprezy.
31. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów. Komisja podejmuje też decyzje w nagłych, nieprzewidzianych regulaminem sytuacjach, mogących wystąpić podczas trwania zawodów.
32. Dodatkowych informacji udziela Dział Sportu PFWK pod adresem – sport@pfwk.plw głosowaniu udział brało .....6......... członków Zarządu
za uchwałą głosowało ......6....... członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało...0.... członków Zarządu
wstrzymujących się ....0.....członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group