Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite
Statut

Statut

Tekst jednolity zatwierdzony na XII WZC w dn 09.04.2022
Statut Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego
Rozdział 1
Nazwa, charakter prawny, siedziba, teren działania:
§1
Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego, w skrócie PFWK, zwana w dalszym ciągu statutu „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym i samorządnym Stowarzyszeniem miłośników wędkarstwa karpiowego oraz sportu wędkarskiego w Polsce. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Sochaczew.
§2
1.Podstawą prawną działania Stowarzyszenia jest:
a) Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z 1989 r. z późniejszymi zmianami).
b) Statut Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
4. Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji wędkarskich.
5. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków a do prowadzenia spraw może tworzyć biura i jednostki terenowe oraz zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
8. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, które będą działać na podstawie regulaminu.
§3
1. Stowarzyszenie używa godła i barw, a władze Stowarzyszenia pieczęci określającej ich nazwę.
2. Wzór godła, barw i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji.
§4
Celem Stowarzyszenia jest organizowanie i promowanie wędkarstwa karpiowego w zgodzie z zasadą złów i wypuść, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.
§5
Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
1. Reprezentowanie idei wędkarstwa karpiowego przed władzami i instytucjami w kraju oraz innymi organizacjami wędkarskimi w kraju i za granicą, a także współpracę z nimi.
2. Popularyzowanie wędkarstwa karpiowego i działalności Stowarzyszenia wśród dzieci i młodzieży.
3. Współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, ekosystemów wodnych.
4. Prowadzenie i popieranie działalności sportowej oraz ochrony środowiska naturalnego.
5. Upowszechnianie wędkarstwa karpiowego, sportu i turystyki wędkarskiej, organizowanie zawodów karpiowych oraz organizowanie rekreacji dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin.
6. Tworzenie i organizacja łowisk karpiowych dla członków Stowarzyszenia na wodach będących we władaniu Stowarzyszenia, oraz prowadzenie w nich racjonalnej gospodarki wędkarsko – rybackiej.
7. Ochronę wód i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami, kłusownictwem i innymi szkodami oraz tworzenie Straży Rybackiej na zasadach określonych w ustawie oraz pełna współpraca z jednostkami PSR i Policji oraz z innymi organami do tego powołanymi.
8. Prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na działalność statutową.
9. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
10. Propagowanie sportowej rywalizacji wśród wędkarzy oraz członków Stowarzyszenia , przez organizowanie zawodów karpiowych.
11. Podejmowanie innych przedsięwzięć i pozyskiwanie środków służących do realizacji celów Stowarzyszenia.
12. Stowarzyszenie może ubiegać się o status Organizacji Pożytku Publicznego.
Rozdział 3
Władze oraz zasady organizacyjne Stowarzyszenia.
§6
Władzami Stowarzyszenia są:
1.Walne Zgromadzenie.
2.Zarząd.
3.Komisja rewizyjna.
4.wykreślony
5.Kadencja władz trwa trzy lata.
§7
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. wykreślony
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni lub delegaci,
b) delegaci są wybierani w przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 500 osób,
c) delegatów wybierają członkowie w poszczególnych okręgach,
d) okręgiem jest województwo zgodnie z aktualnym podziałem administracyjnym kraju,
e) ilość delegatów w poszczególnych okręgach nie może przekroczyć 5,
f) z głosem doradczym – członkowie wspierający, oraz zaproszeni goście,
5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest władne do podejmowania uchwał: w pierwszym terminie przy obecności co najmniej jednej drugiej uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych uprawnionych do głosowania – o ile nie postanowią one inaczej. Głosowanie jest jawne.
9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) wykreślony
i) zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
ł) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia
m) wyznaczanie pełnomocnika do zawierania umów o pracę oraz cywilnoprawnych z członkami Zarządu.
10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
11. Zarząd składa się z czterech do dziewięciu osób (w tym prezesa, skarbnika oraz dwóch wiceprezesów) wybieranych przez Zarząd spośród swoich członków.
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
13. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał zgodnie ze Statutem i Aktami Prawnymi, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków,
i) powoływania Oddziałów Terenowych i biur.
14. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
15. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
16.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
17. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, dokonywanej przez pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
18. wykreślony
Rozdział 4
Członkowie ich prawa i obowiązki.
§8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) wykreślony.
d) kandydaci na członka stowarzyszenia
e) junior / od 18-go do 21-go roku
3.Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna która ukończyła 18 rok życia, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie, lub w formie elektronicznej.
b) zaakceptuje Statut, Kodeks Etyczny PFWK oraz uchwały podjęte na ich podstawie.
4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej lub elektronicznej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
a) członek junior nabywa prawa i obowiązki członka zwyczajnego , z wyjątkiem opłaty składki członkowskiej z której jest zwolniony.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Kandydatem na członka stowarzyszenia może zostać osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, za pisemną zgodą jego opiekunów prawnych. Kandydat może uczestniczyć w zebraniach stowarzyszenia bez prawa głosu. Kandydat jest zwolniony ze składek. Kandydat może korzystać z akwenów stowarzyszenia na tych samych zasadach co członek zwyczajny, lecz zawsze pod opieką członka stowarzyszenia.
7. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
8. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegać Statutu ,Kodeksu Etyki PFWK oraz uchwał podjętych na ich podstawie,
c) regularnego opłacania składek.
9. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w uregulowaniach statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
10. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu, Kodeksu Etycznego PFWK oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
11. Kandydat na członka stowarzyszenia ma obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegać Statutu, Kodeksu Etyki PFWK oraz uchwał podjętych na ich podstawie.
12. Utrata lub zawieszenie członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji przedłożonej Zarządowi,
b) wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
– z powodu biernej postawy w pracach Stowarzyszenia,
– z powodu nie zapłacenia składki członkowskiej do dnia 01stycznia roku następnego,
– na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia, po jego rozpatrzeniu przez Zarząd,
– wykreślony
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu powszechnego,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
e) zawieszenie w prawach członka następuje w skutek nie opłacenia składki członkowskiej w terminie od dnia 10 Lutego do 31 grudnia roku bieżącego
13. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
14. wykreślony
15. wykreślony
Rozdział 5
Majątek i fundusze stowarzyszenia.
§9
1.Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej,
d) z prowadzonej działalności gospodarczej.
2.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. wykreślony
5.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem paragrafu 7 pkt 9 ppkt m
6. Zarząd informuje swoich członków drogą elektroniczną lub listownie o budżecie na dany rok do trzydziestu dni po jego uchwaleniu na Walnym Zgromadzeniu.
7. Zarząd prowadzi jawną politykę wydatków przed wszystkimi członkami stowarzyszenia z określeniem celów pożytkowania składek członków.
8. Zarząd zobowiązany jest do informowania swoich członków drogą e-mail lub za pośrednictwem poczty Polskiej o rocznym raporcie finansowym.
9. Do jawnej informacji Zarząd podaje na swojej stronie internetowej wysokość uchwalonego budżetu.
10. W celu poinformowania członków Stowarzyszenia, raz na kwartał Zarząd publikuje na swojej stronie internetowej raport dotyczący wpływów i wydatków.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe.
§10
1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – dwie trzecie.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Na tym Statut Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego zakończono .