Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite
RODO

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
 

Uprzejmie informujemy, że Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego ul. Senatorska 2/21, 96-500 Sochaczew NIP: 7861683599 (dalej: Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego lub „Administrator”) przetwarza Państwa dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego ul. Senatorska 2/21, 96-500 Sochaczew NIP: 7861683599

2) z Administratorem można się kontaktować: – pisemnie, na adres: Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego ul. Senatorska 2/21, 96-500 Sochaczew NIP: 7861683599 – za pomocą poczty elektronicznej, na adres: pfwk@pfwk.pl

3) Cele przetwarzania:
a. Dla członków:

Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z działalnością statutową ADO w stosunku do członków stowarzyszenia, w tym w celu rejestracji członka stowarzyszenia, wydania legitymacji członkowskiej oraz rozliczeń związanych z członkostwem w klubie. W przypadku dokonywania zakupów w sklepie internetowym ADO dane osobowe członków stowarzyszenia przetwarzane są również w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i księgowego rozliczenia transakcji.

b. Dla zawodników zgłoszonych przez inne podmioty:

Dane osobowe są pozyskiwane od organizatorów zawodów mających charakter eliminacji w stosunku do zawodów organizowanych przez ADO. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z organizacją zawodów wędkarskich.

c. Dla wszystkich:
Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane księgowe, dane dot. rachunków bankowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

4). Odbiorcą danych mogą być pracownicy ADO i podmioty współpracujące z ADO, w tym obsługujące ADO biuro księgowe.

5). Administrator nie przewiduje przesyłania danych do państw trzecich (poza obszarem UE i EOG) ani organizacji międzynarodowych.

6). W przypadku korzystania ze strony internetowej przetwarzamy dane w formie plików cookies. Dane te nie służą ustaleniu tożsamości i są przetwarzane dla celów prowadzenia statystyk strony internetowej.

7). Dane nie będą przetwarzane automatycznie ani w formie profilowania.

8). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach.

9). Mają Państwo prawo do: – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, – wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, – wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, – cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

10). Informujemy, że nie mają Państwo ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz.