Polska Federacja
Wędkarstwa Karpiowego

PFWK

patronite

Uchwała Zarządu nr 12 /2022

Uchwała Zarządu nr 12 /2022
Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

z dnia 24 Lutego 2022 roku

w sprawie; przyjęcia w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego.

1. Zarząd PFWK postanawia:

a) przyjąć w poczet członków Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego następujące osoby:

Mariusz Bednarski
Karol Rzepka
Aleksander Antczak/Junior/
Tomasz Szymkiewicz
Krystian Molenda
Mateusz Kłosiewicz
Mateusz Kasiuba
Kamil Starzyński
Bartosz Stępień
Jarosław Piskorski
Tomasz Paprzycki
Przemysław Koza

2. Nowy członek powinien dokonać wpłaty składki członkowskiej./ nie dotyczy członka Juniora/

3. Wpłaty wymienione w pkt. 2 niniejszej Uchwały, powinny zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały.
Niedotrzymanie w/w terminu wpłaty składki członkowskiej,po uprzednim przypomnieniu drogą e-mail (7 dni) powoduje automatyczne skreślenie z listy członków PFWK bez podejmowania kolejnej uchwały o wykluczeniu

4. Wpłata powinna zostać dokonana na konto:

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego
BNP PARIBAS SA
nr konta 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930

w głosowaniu udział brało    5    członków Zarządu
za uchwałą głosowało   5    członków Zarządu
przeciw uchwale głosowało   –    członków Zarządu
wstrzymujących się głosowało   –   członków Zarządu
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia

Udostępnij: